Oglas3

Republika Srbija
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE
Broj: 588
Datum: 08.09.2022. god.
K r u š e v a c

Na osnovu člana 24.-29. Zakona o radu i člana 5.-9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, vd direktor Zavoda za javno zdravlje Kruševac, ul. Vojvode Putnika broj 2,  r a s p i s u j e

                                                                                      O  G  L  A  S
                                                           za prijem u radni odnos na neodređeno vreme
                                                                          sa punim radnim vremenom   

                                                  Odluka o izboru kandidata

Za radno mesto-poslove:
Doktor medicine u javnom zdravlju
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati mora da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
Stručna sprema/obrazovanje:
Visoko obrazovanje:
- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005.godine;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10.septembra 2005.godine.
Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo:
- stručni ispit
- licenca
- vozačka dozvola „ B“ kategorije
- najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine (poželjno u preventivnoj grani)
Broj izvršilaca: 1  
Opis poslova, prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za javno zdravlje Kruševac.
Zainteresovani kandidati, uz prijavu na oglas, podnose i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova oglasa, u neoverenoj fotokopiji, a izabrani kandidat, pre zasnivanja radnog odnosa, dužan je da dostavi overene fotokopije potrebne dokumentacije, kao i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove, za koje zasniva radni odnos.
Prijavom na oglas, kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti, u svrhe izbora, za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.
Rok, za podnošenje prijava, je 8 dana, od dana objavljivanja oglasa, u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.
Kandidat mora biti obavešten o izboru, u skladu sa zakonom, u roku koji ne može biti duži od 30 dana, od dana isteka roka za prijavu kandidata.
Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Zavoda za javno zdravlje Kruševac i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.
Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se razmatrati.
Prijave, sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova oglasa, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na  gore označenu adresu i naznakom „za oglas“.

                                                                                                                                                     VD Direktor
                                                                                                                                               Dr Predrag Pavlović  

 
rszdravlje 
whologo
batut
krusevac

RFZO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright 2023 © VAMISA