Vazduh

Kontinuirano merenje aerozagađenja komunalne sredine grada Kruševca

Kontinuirano merenje aerozagađenja komunalne sredine grada Kruševca vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha koji je donela Vlada Republike Srbije i Programom SO Kruševac.

Vrsta i obim ispitivanja:

  • ispitivanje stepena zagađenosti vazduha osnovnim i specifičnim zagađujućim materijama obuhvata 11 vrsta ispitivanja sa ukupno 4.800 uzoraka za godinu dana
  • ispitivanja se vrše na 5 mernih mesta u komunalnoj sredini grada (Trg Pobede, Trg Mladih, Bazeni i Bivolje) i na mernom mestu deponija Srnje (merenje specifičnih zagađivača).

* * * * *

Izveštaj o mesečnom ispitivanju vazduha

KVALITET VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ZA 2016. GOD.

Kontinuirano merenje kvaliteta vazduha komunalne sredine grada Kruševca vrši se na pet mernih mesta. Prate se sumpordioksid, azotni oksidi, čađ sa teškim metalima, hlorovodonik, vodoniksulfid i ugljendisulfid.
Takođe se prate i sedimentne materije na 11 mernih mesta. Na osnovu izvršene evaluacije dobijenih rezultata kontrole kvaliteta vazduha komunalne sredine Kruševca u periodu I-XII 2016. godine, mogu se izvesti sledeće konstatacije i zaključci: Srednje godišnje vrednosti za sumpordioksid bile su na svim mernim mestima ispod graničnih vrednosti imisije (GVI) i nije bilo dana sa vrednostima iznad graničnih vrednosti imisije (GVI). Izmerene srednje godišnje vrednosti čađi bile su ispod graničnih vrednosti imisije (GVI) na svim mernim mestima. U tom periodu povećane dnevne koncentracije čađi izmerene su 57 dana u Staroj Čaršiji, 27 dana na Trgu Mladih, 7 dana u Mačkovcu, 28 dana u Bivolju i 20 dana na Jasičkom putu. Povećane koncentracije čađi se javljaju u zimskim mesecima kao posledica sagorevanja fosilnih goriva prvenstveno u individualnim ložištima. Na povećane koncentracije čađi utiču i konfiguracija terena i klimatski faktori. Azotni oksidi mereni su na 5 mernih mesta, a izmerene srednje godišnje vrednosti bile su ispod graničnih vrednosti imisije (GVI) na svim mernim mestima. U tom periodu povećane dnevne koncentracije izmerene su jednog dana u Staroj Čaršiji. Specifične zagađujuće materije vazduha (živa, hlorovodonik, vodoniksulfid i ugljendisulfid) merene su na pet mernih mesta. Na svim mernim mestima koncentracije specifičnih zagađujućih materija u vazduhu su daleko ispod graničnih vrednosti.

Poslednje vesti

cert 
rszdravlje 
whologo 
batut
doktor
krusevacEPZZO

RFZO

DILS

© 2017 Zavod za javno zdravlje Kruševac. Sva prava zadržana.