Naslovna

Oglas3

                                                        Odluka o izboru kandidata

Republika Srbija
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE
Broj: 588
Datum: 08.09.2022. god.
K r u š e v a c

Na osnovu člana 24.-29. Zakona o radu i člana 5.-9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, vd direktor Zavoda za javno zdravlje Kruševac, ul. Vojvode Putnika broj 2,  r a s p i s u j e

                                                                                      O  G  L  A  S
                                                           za prijem u radni odnos na neodređeno vreme
                                                                          sa punim radnim vremenom   

Za radno mesto-poslove:
Doktor medicine u javnom zdravlju
Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati mora da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
Stručna sprema/obrazovanje:
Visoko obrazovanje:
- na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.septembra 2005.godine;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji uređuje visoko obrazovanje do 10.septembra 2005.godine.
Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo:
- stručni ispit
- licenca
- vozačka dozvola „ B“ kategorije
- najmanje 6 meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine (poželjno u preventivnoj grani)
Broj izvršilaca: 1  
Opis poslova, prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za javno zdravlje Kruševac.
Zainteresovani kandidati, uz prijavu na oglas, podnose i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova oglasa, u neoverenoj fotokopiji, a izabrani kandidat, pre zasnivanja radnog odnosa, dužan je da dostavi overene fotokopije potrebne dokumentacije, kao i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove, za koje zasniva radni odnos.
Prijavom na oglas, kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti, u svrhe izbora, za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.
Rok, za podnošenje prijava, je 8 dana, od dana objavljivanja oglasa, u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje.
Kandidat mora biti obavešten o izboru, u skladu sa zakonom, u roku koji ne može biti duži od 30 dana, od dana isteka roka za prijavu kandidata.
Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Zavoda za javno zdravlje Kruševac i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa.
Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.
Nepotpune i neblagovremene prijave, neće se razmatrati.
Prijave, sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova oglasa, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na  gore označenu adresu i naznakom „za oglas“.

                                                                                                                                                     VD Direktor
                                                                                                                                               Dr Predrag Pavlović  

Tеstirаnjе nа COVID-19 nа lični zаhtеv

Priliкоm dоlаsка nа tеstirаnjе sа sоbоm trеbа dа imаtе lični dокumеnt (ličnа каrtа ili pаsоš) i dокаz о izvršеnој uplаti pоtrеbnоg iznоsа.

Infоrmаciје о tоmе коliко коštа tеstirаnjе ili како dа pоpunitе uplаtnicu, mоžеtе prоnаći nа sајtu Rеpubličкоg fоndа zа zdrаvstvеnо оsigurаnjе https://www.rfzo.rs/index.php/vesti/1075-vest201

Telefoni za informacije:  037/445-090 (laboratorija za humanu mikrobiologiju)

                                      037/427-241 i 037/438-794 lokal 17 (prijem laboratorije za humanu mikrobiologiju)

                                      037/438-794 i 427-241, lokal 20 (Centar za kontrolu i prevenciju bolesti - epidemiologija)

Obaveštenje - rеspirаtоrnе infекciје izаzvаnе nоvim коrоnа virusоm 2019-nCoV

Svi putnici iz međunarodnog saobraćaja sa prebivalištem na teritoriji Rasinskog okruga i rešenjem o stavljanju pod zdravstveni nadzor, mogu se javiti Centru za kontrolu i prevenciju bolesti na broj 037/438-794, 037/427-241 i 037/422-951 radnim radnima od 7 do 14 časova ili na brojeve 0648942282 i 0648942283 radnim danima od 7 do 20 časova.

Informacije o koronavirusu COVID-19:
http://covid19.rs/
http://www.batut.org.rs/index.php?content=2026

Svetski dan zdravlja - 7. april 2022

Naša planeta – naše zdravlje

Svetski dan zdravlja, 7.april, ove godine posvećen je očuvanju zdrave životne sredine i obeležava se pod sloganom „Naša planeta, naše zdravlje”.Vazduh, voda i hrana neophodni su za opstanak svih živih bića, a dobro zdravlje neraskidivo je povezano sa zdravom životnom sredinom. Upravo zato Svetska zdravstvena organizacija ovaj značajan datum u Kalendaru zdravlja posvećuje zdravlju naše planete.
Ovogodišnja kampanja obeležava se sa ciljem Opširnije...

Svetski dan bez duvana - 31. maj 2021. godine

Donesi odluku - ostavi duvan

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i njeni partneri obeležavaju svake godine 31. maj - Svetski dan bez duvana. Ovom prilikom se ističu zdravstveni i drugi rizici koji se povezuju sa upotrebom duvana i promovišu delotvorne politike i aktivnosti kojima se smanjuje upotreba duvana.
Svetski dan bez duvana 2021. godine obeležava se pod sloganom „DONESI ODLUKU- OSTAVI DUVAN”

Trenutno preko 70% od 1,3 milijarde korisnika duvana širom sveta nema pristup Opširnije...

Svetski dan bubrega - 8. mart 2021. godine

Zdravlje bubrega svima i svuda – kvalitetan život je moguć

Svetski dan bubrega obeležava se na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i Internacionalnog udruženja Fondacije za bubreg u više od 100 zemalja širom sveta. Od 2006. godine obeležava se svakog drugog četvrtka u martu mesecu.
Slogan ovogodišnje kampanje: „ZDRAVLjE BUBREGA SVIMA I SVUDA– KVALITETAN ŽIVOT JE MOGUĆ” ima za cilj da se poveća svest o značaju osnaživanja pacijenata i njihovom aktivnom uključivanju u proces lečenja, sa krajnjim ciljem poboljšanja kvaliteta života. Iako je važno postojanje efikasnih mera za sprečavanje nastanka i daljeg napredovanja bolesti bubrega, podjednako je bitna podrška društvene zajednice kako pacijentima sa bolestima bubrega (uključujući one koji zavise od dijalize i transplantacije) tako i njihovim negovateljima, posebno tokom pandemije COVID-19 i drugih izazovnih perioda. Opširnije...